Neolaia Cyprus

Υψηλές οι βάσεις στην Ιατρική – Χαμηλές οι βάσεις στη Γαλλική Φιλολογία

Δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα. Οι σχολές με τις υψηλότερες και τις χαμηλότερες βάσεις.

Ανακοινώθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα των Παγκυπρίων Εξετάσεων, με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου να έχει την υψηλότερη βάση (19,30672). Ενδεικτικό των υψηλών βάσεων στην Ιατρική είναι ότι ο πρώτος εισακτέος είχε βαθμό πρόσβασης…20!

Υψηλές οι βάσεις και για τις σχολές της Ψυχολογίας (19,02353), Νομικής (19.2473), Φυσικής (19.03127), Βιολογίας (19.20173) και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (19.00243).

Οι βάσεις για το τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας είναι 14.56363, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (κατεύθυνση Πολιτικής Επιστήμης 16.39545, Επιστημών Αγωγής (Δημοτική Εκπαίδευση) 17.63065, Δημοσιογραφίας 16.94475, Μαθηματικών και Στατιστικής 18.91647, Οικονομικών 17.22855, Αρχιτεκτονικής 18.19875, Πληροφορικής 18.30305.

Οι χαμηλότερες βάσεις ήταν στο τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, με βαθμό πρόσβασης 10.84984.

 

Δείτε τα αποτελέσματα με τον αριθμό του υποψηφίου: Εδώ.

Δείτε τα αποτελέσματα ανά σχολή: Εδώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργού Παιδείας, Κώστα Καδή:

Ανακοινώνονται σήμερα οι εισαγόμενοι στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου, στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), στις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΣΣΥ) της Ελλάδας, καθώς και στις Δραματικές Σχολές της Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Η κατανομή των θέσεων έχει γίνει με βάση τα αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων 2015 που διενήργησε η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, από τις 18 Μαΐου μέχρι και τις 12 Ιουνίου 2015. Σκοπός των Παγκύπριων Εξετάσεων είναι τόσο η χορήγηση Απολυτηρίου σε τελειόφοιτους μαθητές, όσο και η χορήγηση του “Γενικού Βαθμού Κατάταξης-Πρόσβασης”, βάσει του οποίου γίνεται η κατανομή των θέσεων που παραχωρούνται από τα Δημόσια Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας. Οι τελικές βαθμολογίες των εξεταζόμενων μαθημάτων για σκοπούς απόλυσης των τελειοφοίτων έχουν ήδη διαβιβασθεί σε όλα τα Δημόσια Λύκεια και Τεχνικές Σχολές και με βάση αυτά τα αποτελέσματα έχουν εκδοθεί τα Απολυτήρια. Επιπρόσθετα, έχουν σταλεί στα Ιδιωτικά Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης οι βαθμολογίες των τελειόφοιτων μαθητών οι οποίοι επέλεξαν να παρακαθίσουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις για σκοπούς απόλυσης.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την τροποποίηση της Ελληνικής Νομοθεσίας η κατανομή των θέσεων στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ γίνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας. Απαραίτητη προϋπόθεση για διεκδίκηση θέσης στα ΑΑΕΙ της Κύπρου και της Ελλάδας είναι η κατοχή Απολυτηρίου και η εξασφάλιση του “Γενικού Βαθμού Κατάταξης- Πρόσβασης” μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων. Ο “Γενικός Βαθμός Κατάταξης- Πρόσβασης”, σε εικοσάβαθμη κλίμακα, όλων των υποψηφίων που συμμετείχαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2015 ανακοινώνεται σήμερα.

Οι Παγκύπριες Εξετάσεις διεξάγονται με βάση το Νόμο του 2006 έως 2007 που προνοεί για όλες τις διαδικασίες διεξαγωγής των Εξετάσεων και έκδοσης των αποτελεσμάτων. H υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις έγινε ηλεκτρονικά σε όλα τα Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης που λειτούργησαν ως Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) υπό την καθοδήγηση της Υπηρεσίας Εξετάσεων. Η Υπηρεσία Εξετάσεων δέχτηκε και φέτος ταχυδρομικώς τις αιτήσεις των αποφοίτων παλαιότερων χρόνων, τελειοφοίτων Εσπερινών Σχολείων και Τεχνικών Σχολών και τελειοφοίτων Ιδιωτικών Σχολείων και διεκπεραίωσε μεγάλο όγκο εργασιών που αφορούσε στην επεξεργασία των αιτήσεων αυτών των κατηγοριών.

Τα θέματα όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων του Πλαισίου Πρόσβασης ετοιμάστηκαν από πενταμελείς Επιτροπές Θεματοθετών. Μετά τον καταρτισμό των εξεταστικών δοκιμίων, οι Επιτροπές Θεματοθετών ενισχύονταν και με ένα έκτο μέλος, του οποίου ο ρόλος ήταν υποβοηθητικός προς την εκάστοτε Επιτροπή με κύριο στόχο την περαιτέρω διασφάλιση της ποιότητας των εξεταστικών δοκιμίων.

Σε κάθε Επιτροπή συμμετείχαν επιθεωρητές του αντίστοιχου μαθήματος, μέλη του διδακτικού προσωπικού των Δημόσιων Πανεπιστημίων της Κύπρου, Βοηθοί Διευθυντές και έμπειροι εκπαιδευτικοί Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. Οι Επιτροπές συγκροτήθηκαν από τις Διευθύνσεις Μέσης Εκπαίδευσης και έτυχαν έγκρισης από την αρμόδια αρχή. Συνέρχονταν 24 ώρες πριν από κάθε εξέταση στο Κέντρο Θεματοθέτησης, όπου καταρτίζονταν και πολλαπλασιάζονταν τα εξεταστικά δοκίμια. Η όλη εργασία γίνεται κάτω από συνθήκες απόλυτης εχεμύθειας, έτσι που να διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας θεματοθέτησης. Οι θεματοθέτες, οι δακτυλογράφοι, οι τεχνικοί φωτοτύπησης και το προσωπικό της Υπηρεσίας Εξετάσεων, που στελέχωνε το Κέντρο Θεματοθέτησης εποπτεύονταν από την Προϊστάμενη της Υπηρεσίας Εξετάσεων, η οποία έχει την ευθύνη ελέγχου όλων των απαιτούμενων διαδικασιών των Παγκύπριων Εξετάσεων. Όλες οι διαδικασίες θεματοθέτησης πολλαπλασιασμού και αποστολής των εξεταστικών δοκιμίων στα Εξεταστικά Κέντρα παγκύπρια διεξήχθησαν σε απομονωμένη πτέρυγα ξενοδοχείου, στην οποία ελεγχόταν από ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας, η οποιαδήποτε πρόσβαση ατόμων πάνω σε 24ωρη βάση. Σύμφωνα με το σχετικό Νόμο, τα μέλη των Επιτροπών Θεματοθετών υπέγραψαν Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν ασχοληθεί με φροντιστηριακά μαθήματα, περιλαμβανομένων και των μαθημάτων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης και δεν έχουν υποψήφιο συγγενή μέχρι και τέταρτου βαθμού συγγένειας. Συνολικά εξετάστηκαν 86 μαθήματα πρόσβασης-απόλυσης, τα οποία επιλέχτηκαν για σκοπούς εξέτασης από τους υποψηφίους. Για την εξέταση της Πρακτικής Δοκιμασίας εργάστηκαν, ως κριτές και μέλη της Αγωνόδικου Επιτροπής 49 καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής.

Η βαθμολόγηση των γραπτών έγινε από βαθμολογητές που επιλέγησαν και πάλι από τις Διευθύνσεις Μέσης Εκπαίδευσης στα Βαθμολογικά Κέντρα, που λειτούργησαν στη Λευκωσία (Συντονιστικό), στα κτίρια του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Πανεπιστημιούπολη και στη Λεμεσό, στη Γ’ Τεχνική Σχολή. Τα Βαθμολογικά Κέντρα λειτουργούσαν, καθημερινά, συνήθως από τις 08:00 π.μ. μέχρι τις 10:00 μ.μ., συμπεριλαμβανομένων και Σαββατοκυριάκων. Η βαθμολόγηση των γραπτών στα Βαθμολογικά Κέντρα παρέχει την ευχέρεια στους βαθμολογητές να συντονίζονται μεταξύ τους σε συνεχή βάση με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται γρήγορη και ομοιόμορφη βαθμολόγηση των δεκάδων χιλιάδων γραπτών.

Για την περαιτέρω ενίσχυση της αξιοπιστίας των Εξετάσεων και σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας, εφαρμόστηκε, όπως κάθε χρόνο μετά το συντονισμό, δοκιμαστική βαθμολόγηση πριν από την έναρξη της κανονικής βαθμολόγησης. Όλοι οι βαθμολογητές βαθμολόγησαν αριθμό τυχαίων ανώνυμων γραπτών, η Υπηρεσία Εξετάσεων προχώρησε στη στατιστική επεξεργασία των βαθμολογιών και δόθηκε ανατροφοδότηση με στόχο την εξασφάλιση ομοιόμορφης βαθμολόγησης των γραπτών. Συνολικά παραλήφθηκαν 31998 γραπτά, τα οποία βαθμολογήθηκαν από 435 εκπαιδευτικούς. Η βαθμολόγηση έγινε ανεξάρτητα από δύο βαθμολογητές. Κάθε φορά που η διαφορά των δύο βαθμολογητών ήταν μεγαλύτερη του 10% της συνολικής βαθμολογίας του μαθήματος, ακολουθούσε αναβαθμολόγηση από τρίτο βαθμολογητή. Από το 2006, και σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου που διέπει τη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων, οι βαθμολογίες των δύο βαθμολογητών καλύπτονται και ο αναβαθμολογητής βαθμολογεί το γραπτό χωρίς να τις γνωρίζει. Ως εκ τούτου, επανεξέταση των γραπτών ή άλλη αναβαθμολόγηση δεν επιτρέπεται.

Είναι σημαντικό να τονιστεί και φέτος, ώστε να τεθεί υπόψη των ενδιαφερομένων, ότι το λογισμικό που αναπτύχθηκε από την Υπηρεσία Εξετάσεων τα τελευταία χρόνια για τον ηλεκτρονικό έλεγχο των επί μέρους βαθμολογιών και των αθροισμάτων δεν επιτρέπει σφάλμα στην καταχώρηση των βαθμών των γραπτών.

Το έργο της διεκπεραίωσης των Παγκύπριων Εξετάσεων είναι πράγματι σύνθετο και πολύπλοκο. Αρκεί να αναφερθεί ότι σχεδόν όλα τα Λύκεια και οι Τεχνικές Σχολές, λειτούργησαν ως Εξεταστικά ή Συντονιστικά Κέντρα. Για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών των Παγκύπριων Εξετάσεων 2015 λειτούργησαν 56 Εξεταστικά Κέντρα, εργάσθηκαν γύρω στους 360 εκπαιδευτικούς Μέσης Εκπαίδευσης ως Πρόεδροι ή μέλη των Επιτροπών Εξεταστικών Κέντρων και διεκπεραιώθηκαν 6811 επιτηρήσεις (Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία, ορίστηκαν δύο λειτουργοί Μέσης Εκπαίδευσης ως επιτηρητές σε κάθε αίθουσα εξέτασης). Για τη μεταφορά των εξεταστικών δοκιμίων από τα Επαρχιακά Συντονιστικά Σχολεία προς τα Εξεταστικά Κέντρα εργάστηκαν 423 Βοηθοί Διευθυντές Α΄ ή Βοηθοί Διευθυντές Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. Οι Βοηθοί Διευθυντές παρέμεναν και επόπτευαν την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων στα διάφορα Εξεταστικά Κέντρα, ως εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Εξετάσεων. Στο Κέντρο Θεματοθέτησης και στα Βαθμολογικά Κέντρα απασχολήθηκαν 21 λειτουργοί του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και 63 άνεργοι πτυχιούχοι.

Η Υπηρεσία Εξετάσεων, ενεργώντας πάντοτε μέσα στα πλαίσια του σχετικού Νόμου, παρείχε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εξετάσεων διευκολύνσεις σε 738 υποψηφίους με ειδικές ανάγκες οι οποίοι υπέβαλαν σχετική αίτηση στην Ειδική Επιτροπή, που συστάθηκε με βάση τον περί διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Τροποποιητικό Νόμο του 2007. Οι παρεχόμενες διευκολύνσεις στόχευαν στο να εξουδετερώνουν, κατά το δυνατό, τη φυσική ή άλλη αδυναμία των υποψηφίων χωρίς ταυτόχρονα να τους παρέχουν οποιοδήποτε πλεονέκτημα έναντι των υπόλοιπων υποψηφίων. Αναφέρεται, επίσης, ότι άτομα με ειδικές ανάγκες μπορούν να διεκδικήσουν αριθμό υπεράριθμων θέσεων στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου με κριτήρια, διαδικασίες και ποσοστό που καθορίζουν τα ίδια τα ΑΑΕΙ. Για περισσότερες πληροφορίες καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν απευθείας με τα ΑΑΕΙ της Κύπρου.

Σύμφωνα με τον περί διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμο, έχουν προσφερθεί και φέτος στα πλαίσια των Παγκύπριων Εξετάσεων, σε ποσοστό 10%, υπεράριθμες θέσεις σε συγκεκριμένες Σχολές και Τμήματα των ΑΑΕΙ της Κύπρου, με δικαιούχους τους τελειοφοίτους και τους αποφοίτους των Δημόσιων Τεχνικών Σχολών και υπεράριθμες θέσεις, σε ποσοστό 3%, με δικαιούχους τους τελειοφοίτους και τους αποφοίτους των Δημόσιων Εσπερινών Γυμνασίων και Εσπερινών Τεχνικών Σχολών. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις προϋπόθεση για παραχώρηση θέσεων στους υποψηφίους των συγκεκριμένων κατηγοριών ήταν η εξασφάλιση τουλάχιστον του 70% του “Γενικού Βαθμού Κατάταξης-Πρόσβασης” του τελευταίου υποψηφίου που εισήχθηκε στο Τμήμα προτίμησής τους.

Η ενημέρωση των υποψηφίων/ενδιαφερομένων για τα αποτελέσματα θα γίνει και ηλεκτρονικά από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στη διεύθυνση: www.moec.gov.cy

Για τον κάθε εισαγόμενο στα διάφορα Τμήματα δίνεται, σύμφωνα με το Νόμο Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο αριθμός υποψηφίου και ο “Γενικός Βαθμός Κατάταξης-Πρόσβασης”, που εξάγεται σε εικοσάβαθμη κλίμακα και προκύπτει μετά από τη στατιστική επεξεργασία των βαθμών των υποψηφίων σε κάθε μάθημα, όπως περιγράφεται στον “Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων 2015”. Υπενθυμίζεται ότι, έχουν ήδη αποσταλεί στα Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης οι αρχικές βαθμολογίες των τελειοφοίτων για σκοπούς έκδοσης των Απολυτηρίων. Για τα Προγράμματα Σπουδών, επιπέδου Πανεπιστημίου, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εξασφαλίσει βαθμό σε τέσσερα τουλάχιστον εξεταζόμενα μαθήματα του Πλαισίου Πρόσβασης και για τα Προγράμματα Σπουδών, επιπέδου ΤΕΙ και ΑΞΙΚ, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εξασφαλίσει βαθμολογία σε τρία τουλάχιστον εξεταζόμενα μαθήματα του Πλαισίου Πρόσβασης. Επισημαίνεται ότι ο “Γενικός Βαθμός Κατάταξης-Πρόσβασης” ισχύει μόνο για το συγκεκριμένο έτος διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Η κατανομή των θέσεων γίνεται με βάση το «Γενικό Βαθμό Κατάταξης-Πρόσβασης» και τις προτιμήσεις των υποψηφίων. Όσοι υποψήφιοι έχουν εξασφαλίσει δικαίωμα διεκδίκησης θέσης σε ένα Επιστημονικό Πεδίο τοποθετούνται στη σειρά με κριτήριο το «Γενικό βαθμό Κατάταξης-Πρόσβασης» που συγκέντρωσε ο καθένας. Στη συνέχεια γίνεται η κατανομή και προσφορά των θέσεων, αρχίζοντας από τον πρώτο στη σειρά επιτυχίας και με βάση τη Δήλωση Προτίμησης που συμπλήρωσε ικανοποιείται η καλύτερη στη σειρά προτίμηση του υποψηφίου (1η, 2η, 3η κτλ.), που επιτρέπει η σειρά επιτυχίας του. Με τον τρόπο αυτό γίνεται η κατανομή των υποψηφίων στις διαθέσιμες θέσεις των Δημόσιων ΑΑΕΙ της Κύπρου και των Στρατιωτικών Σχολών της Ελλάδας.

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΑΕΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας η Υπηρεσία Εξετάσεων θα εκδώσει εντός των ημερών ανακοίνωση για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για τα ΑΑΕΙ της Ελλάδας. Η ανακοίνωση θα δημοσιευθεί τόσο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων, όσο και στον ημερήσιο τύπο.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΑΕΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η διάθεση των θέσεων για τα Δημόσια ΑΑΕΙ της Ελλάδας, θα γίνει από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας. Κενές θέσεις στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου, οι οποίες δημιουργούνται μετά την κατανομή των θέσεων στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας, συμπληρώνονται με απόφαση της αρμόδιας αρχής σε συνεννόηση με τα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου, τα οποία ανακοινώνουν και αναλαμβάνουν τις σχετικές διαδικασίες.

ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΡΕΝΕΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΥΣ

Για τους άρρενες που εξασφάλισαν θέση στα Δημόσια ΑΑΕΙ της Κύπρου και δε μπορούν να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 λόγω στρατιωτικών υποχρεώσεων, είναι δυνατό να γίνει κράτηση θέσης σύμφωνα με διαδικασίες που καθορίζουν τα ίδια τα Ιδρύματα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επικοινωνήσουν με τα ίδια τα ΑΑΕΙ της Κύπρου, σύμφωνα με οδηγίες που παρατίθενται πιο κάτω. Για τους άρρενες στρατεύσιμους οι οποίοι εξασφαλίζουν θέση στα Δημόσια ΑΑΕΙ της Ελλάδας μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων 2015 θα γίνουν ειδικές διευθετήσεις με το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας για κράτηση της θέσης, μέχρι την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΑΕΙ ΚΥΠΡΟΥ

Στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2015, υπέβαλαν αρχικά αίτηση συμμετοχής, με σκοπό την απόκτηση Απολυτηρίου και τη διεκδίκηση θέσης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας, 8619 υποψήφιοι. Από αυτούς 5902 διεκδικούν πρόσβαση στη Δημόσια Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση της Κύπρου και Ελλάδας. Με τη σημερινή κατανομή έχουν διατεθεί 2307 θέσεις βάσει των προτιμήσεων των υποψηφίων, από τις οποίες 1362 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, 754 στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 95 στο Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο, 95 στις Στρατιωτικές Σχολές Ελλάδας και 1 θέση στις Δραματικές Σχολές της Ελλάδας. Επισημαίνεται ότι στους πιο πάνω αριθμούς θέσεων συμπεριλαμβάνονται και οι υπεράριθμες θέσεις που έχουν προσφερθεί στους τελειοφοίτους και αποφοίτους Τεχνικών Σχολών και Εσπερινών Σχολείων. Συγκεκριμένα,  5 για το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρθηκαν 36 υπεράριθμες θέσεις, για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 42 και για το ΑΞΙΚ 10. Έχουν, επίσης, παραχωρηθεί σε αποφοίτους Τεχνικών Σχολών 3 θέσεις για τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας.

Η διαδικασία διεξαγωγής και εξαγωγής των αποτελεσμάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων ολοκληρώθηκε έγκαιρα, με επιτυχία από την Υπηρεσία Εξετάσεων, την οποία και συγχαίρω για τη συνεχή αναβάθμιση των απαιτούμενων διαδικασιών διεξαγωγής των Εξετάσεων και για την εντατική εργασία και την ευσυνειδησία του ολιγομελούς προσωπικού της στη διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας. Ευχαριστώ, ιδιαίτερα, την Προϊστάμενη της Υπηρεσίας Εξετάσεων Δρ Τέρψα Κωνσταντινίδου, που είχε τη γενική ευθύνη της οργάνωσης, διεξαγωγής και της εξαγωγής των αποτελεσμάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων 2015. Ευχαριστίες απευθύνω, επίσης, στους λειτουργούς της Υπηρεσίας Εξετάσεων, Γιώργο Σιαμμά, Ευάγγελο Γραμμενίδη, Χαράλαμπο Σπύρου, Ειρήνη Αναξαγόρα, Ελευθερία Σιακαλλή, Χριστιάνα Μιχαήλ και Έλενα Γιάκουμου που εργάστηκαν σκληρά και με ζήλο για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών των Εξετάσεων.

Ευχαριστώ, επιπλέον, τη Γενική Διευθύντρια του Υ.Π.Π., τη Διευθύντρια Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, τους Διευθυντές Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, τους Υπευθύνους και τις Επιτροπές των Εξεταστικών Κέντρων, τον Ανώτερο Λειτουργό Εκπαίδευσης κ. Στέλιο Χριστοφίδη, τους θεματοθέτες, τους βαθμολογητές, τους επιτηρητές, και όλους όσοι συνέβαλαν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεκπεραίωση του δύσκολου αυτού έργου. Ευχαριστώ, επιπρόσθετα, τους Παντελή Παπακωνσταντίνου, Ιούλιο Ζούμο, Παναγιώτη Ηρακλέους, Σταύρο Αροδίτη, Ελισάβετ Χατζηπαυλή, Λυδία Λειβαδιώτη, Άθω Κυριάκου, Σωκράτη Καρεκλά, Μάρκο Χατζημιχαήλ, Νατάσα Τσαγγαρά και Ζωή Αντωνίου που, επίσης, εργάστηκαν για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών των Παγκύπριων Εξετάσεων 2015.

Ευχαριστίες εκφράζω, ακόμη, προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου, του οποίου τα κτίρια διατέθηκαν για τη λειτουργία του Συντονιστικού Βαθμολογικού Κέντρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς για τη συνεργασία και τη θετική συμβολή τους στην όλη διαδικασία διεξαγωγής των Εξετάσεων.

Τέλος, ευχαριστώ θερμά την Αστυνομική Δύναμη Κύπρου που παρείχε διακριτικά τις υπηρεσίες της για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία των Εξεταστικών και Βαθμολογικών Κέντρων.

– See more at: http://www.24h.com.cy/component/k2/item/94511-ta-apotelesmata-twn-pagkypriwn-eksetasewn.html#sthash.PSzmh7P6.dpuf

Πρόσφατα

Δημοφιλέστερα